REGULAMIN ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO IWArt.pl.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady działania strony internetowej (zwanej dalej „stroną”) w domenie iwart.pl oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez warsztat IWArt za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanego dalej „sklepem”).

§ 1 Definicje

 

 1. Użytkownik – osoba korzystająca, za pośrednictwem sieci internet, z funkcji udostępnianych w domenie iwart.pl.
 2. Klient – osoba fizyczna lub firma z którą, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, sprzedawca zawiera umowę sprzedaży.

 3. Sprzedawca/Warsztat/IWArt/Administrator – warsztat rękodzielniczy prowadzony przez Mieszka Zatorskiego, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 5. Strona/strona Internetowa – oznacza elementy witryny w domenie iwart.pl, gdzie warsztat zamieszcza treści.

 6. Sklep/Strony Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż, działające w domenie iwart.pl.

 7. Rejestracja – dobrowolna czynność dokonana w sposób określony w regulaminie służąca utworzeniu konta użytkownika w domenie iwart.pl. Rejestracja nie jest wymagana do dokonania zakupu.

 8. Konto użytkownika – indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez administratora, po dokonaniu przez klienta rejestracji. Posiadanie konta użytkownika umożliwia (po zalogowaniu) dodawanie wpisów w niektórych miejscach strony internetowej (np. komentarzy) oraz ocenianie zakupionych produktów.

 9. Login – generowany z adresu e-mail (format xxx@yyy.zz), podczas rejestracji identyfikator użytkownika. Loginem staje się pierwszy człon (xxx) lub pełny adres (xxx@yyy.zz) poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji. Adres poczty powinien być aktywny, ponieważ będzie to adres, pod który będą kierowane maile od IWArt (adres można edytować po zalogowaniu się na konto użytkownika). Login wraz z hasłem jest używany do logowania się do konta użytkownika.

 10. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji profilu na stronie internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta użytkownika.

 11. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu. Dostawa może być dokonana za pośrednictwem dostawcy lub (w szczególnych przypadkach) osobiście.

 12. Dostawca – podmiot, z który na zlecenie Sprzedawcy ma za zadanie dostarczyć klientowi zakupiony towar.

 13. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 14. Towar/Produkt – oznacza produkt oferowany przez warsztat za pośrednictwem strony sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze strony.

 1. Wszelkie prawa do sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do warsztatu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą warsztatu wyrażoną na piśmie.

 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie ze strony internetowej było możliwe dla wszystkich użytkowników sieci bez względu na używane urządzenie, system operacyjny czy przeglądarkę. Wszelkie zapytania/problemy dotyczące funkcjonowania elementów domeny iwart.pl należy zgłaszać pod adresem admin@iwart.pl.

 3. Strona wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, które podczas przeglądania lub odwiedzania strony internetowej zapisywane są przez skrypty w pamięci trwałej urządzenia użytkownika. Pliki cookies służą do usprawnienia komunikacji domeny z urządzeniem użytkownika. Są one używane do rozpoznawania użytkownika przy kolejnych wizytach na stronie oraz w celach statystycznych. Możliwe jest wyłączenie używania mechanizmów plików cookies w ustawieniach przeglądarki, ale w takim przypadku trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia utrudnień lub braku możliwości korzystanie ze strony.

 4. Administrator nie gromadzi żadnych danych, których użytkownik nie udostępni dobrowolnie. Administrator nie wykorzystuje udostępnionych danych do celów innych, niż te, na które użytkownik wyraził zgodę w momencie ich przekazania.

 5. Aby dokonać zakupu na stronie sklepu, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty e-mail.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez użytkownika stron sklepu, strony internetowej i innych funkcji w obrębie domeny iwart.pl w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ww. treści a w przypadkach rażących lub powtarzających się, do blokowania lub usuwania konta użytkownika.

 7. Nad zabezpieczeniem danych przed nieuprawnionym dostępem czuwa profesjonalna firma, jednak należy pamiętać, że publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wszelkie podejrzenia dotyczące bezprawnego pozyskania danych lub prób bezprawnego pozyskania danych należy zgłaszać pod adresem admin@iwart.pl i/lub do jednostki Policji. Warsztat nigdy nie zwraca się do użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do profilu, haseł do innych portali i innych danych nie potrzebnych do obsługi usług strony lub sklepu.

§ 3 Rejestracja i obsługa konta użytkownika

 1. Rejestracja konta użytkownika oznacza akceptację tego regulaminu.

 2. W celu utworzenia konta użytkownika konieczne jest przeprowadzenie procesu rejestracji.

 3. Rejestracja (posiadanie konta użytkownika) nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie. Rejestracja jest konieczna do wprowadzania danych w przeznaczonych do tego miejscach na stronie (np. komentarze, oceny produktów).

 4. Aby zarejestrować nowe konto użytkownika należy:

  1. Przejść do okna „Moje konto” w rozwijanym menu „Sklep” na stronie.

  2. W ramce z opisem „Zarejestruj się” wypełnić pola „Adres e-mail” i „Hasło” zgodnie z definicją zawartą w regulaminie oraz ze wskazówkami widocznymi na stronie.

  3. Po prawidłowym wypełnieniu wymaganych pól można zarejestrować konto przyciskiem „Zarejestruj”. Po zarejestrowaniu, automatycznie zalogowany użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki „Kokpit” konta użytkownika. Po zarejestrowaniu, pod podany adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość powitalna zawierająca login i odnośnik do strony „Moje konto”)

 5. Po prawidłowym zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do konta użytkownika podzielonego na zakładki:

  1. Kokpit – strona powitalna;

  2. Zamówienia – aktualne zamówienia;

  3. Pliki do pobrania – udostępnione przez IWArt pliki, przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników (jednego lub wszystkich, zależnie od treści i przeznaczenia);

  4. Adresy – zdefiniowane przez użytkownika adresy płatności i dostawy (jeżeli inny niż adres płatności), które należy wypełnić (opcja „Edytuj” w tej zakładce) przed złożeniem pierwszego zamówienia w sklepie;

  5. Szczegóły konta – zakładka umożliwiająca uzupełnienie danych (imię i nazwisko), zmianę używanego adresu e-mail oraz zmianę hasła;

  6. Wyloguj – wylogowuje użytkownika.

 6. W przypadku zagubienia/zapomnienia hasła do konta użytkownika należy użyć opcji „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej pod przyciskiem „Zaloguj” w ramce „Zaloguj się” na stronie „Moje konto” w rozwijanym menu „Sklep”. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika lub adresu e-mail wpisanego w „szczegółach konta”. Po wciśnięciu przycisku „resetuj hasło” na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z odnośnikiem umożliwiającym ustalenie nowego hasła do konta użytkownika. Po wybraniu odnośnika należy ustalić nowe hasło zgodnie z zaleceniami na nowo otwartej stronie.

 7. W przypadku pytań lub wystąpienia problemów innych niż opisane w regulaminie proszę o kontakt pod adresem admin@iwart.pl.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie sklepu nie stanowią oferty Warsztatu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybranie polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym towarem prezentowanym na stronie sklepu lub w karcie produktu.

 3. Po skompletowaniu całości zamówienia klient powinien:

  1. wybrać sposób dostawy – karta „Koszykw menu rozwijanym „Sklep” na stronie;

  2. zweryfikować wartość zamówienia, koszt dostawy i inne dodatkowe koszty, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia – karta „Koszykw menu rozwijanym „Sklep” na stronie;

  3. wybrać dane płatnika i dostawy – karta Zamówienia” w rozwijanym menu „Sklep” na stronie.

 4. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając na karcie „Zamówienia” przycisk „Kupuję i płacę”.

 5. Wybranie przycisk „Kupuję i płacę” skutkuje złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem danego zamówienia.

 6. Na potwierdzenie złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży klient otrzyma wiadomość na podany adres e-mail zawierający informacje o przedmiotowym zamówieniu co jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna.

 7. Warsztat zastrzega sobie prawo do weryfikacji (potwierdzania) dowolnego zamówienia w każdym momencie procesu realizacji. Weryfikacja może nastąpić drogą mailową bądź telefonicznie.

 8. Wszystkie ustalenia odnośnie adaptacji danego produktu (osprzęt, kolor, mocowanie i inne) powinny zostać uzgodnione z warsztatem drogą mailową przed złożeniem zamówienia.

 9. Uzgodnione i zatwierdzone modyfikacje powinny zostać wpisane w polu „Uwagi do zamówienia” w karcie „Zamówienia”.

 10. W przypadku zmiany ceny produktu wskutek wprowadzenia modyfikacji, wyceny dostawy lub innej, klient otrzyma drogą mailową skorygowaną cenę za produkt i/lub koszt przesyłki którą może:

  1. zaakceptować – wówczas zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z ustaleniami z korespondencji;

  2. odrzucić – oznaczać to będzie anulowanie oferty zawarcia umowy sprzedaży przez klienta.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na stronie sklepu zamieszczone przy danym towarze cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, adaptacji i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 2. Koszt dostawy konkretnego zamówienia jest wyceniany indywidualnie dla każdego produktu.

 3. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu należy wybrać opcję dostawy „Odbiór osobisty” i skontaktować się z warsztatem celem ustalenia kosztów wysyłki. W takim wypadku obowiązuje zasada opisana w §4 pkt. 10 niniejszego regulaminu.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

  1. przelew bankowy na rachunek sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

  2. gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem warsztatu;

  3. za pomocą systemu płatności PayPal.

 5. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych licząc następny dzień roboczy, po złożeniu zamówienia jako pierwszy. Odstępstwo od 3-dniowego terminu płatności jest możliwe w przypadku:

  1. konieczności skorygowania ceny przez warsztat w skutek modyfikacji produktu na życzenie klienta (wówczas następny dzień roboczy, po zaakceptowaniu przez klienta nowych kosztów liczy się jako pierwszy);

  2. konieczności wyceny kosztów przesyłki przez warsztat przy zamówieniu 2 lub więcej produktów (wówczas następny dzień roboczy, po zaakceptowaniu przez klienta nowych kosztów liczy się jako pierwszy);

 6. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie wymienionym w §5 pkt. 5 regulaminu zostanie na adres poczty elektronicznej klienta wysłane przypomnienie o konieczności uiszczenia w/w. zapłaty. Brak należnych środków w terminie 3 dni od dnia wysłania upomnienia skutkować będzie odstąpieniem sprzedawcy od zawarcia umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

 2. Maksymalny termin wysyłki towaru to 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na koncie (bankowym lub PayPal) sprzedawcy.

 3. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 4. W dniu wysłania towaru do klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta (zgodnie z adresem w profilu użytkownika) informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę.

 5. Klient powinien obowiązkowo zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze i w obecności osoby dostarczającej (reprezentanta dostawcy). W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 6. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do warsztatu przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia terminu i kosztu ponownej dostawy.

§ 7 Odpowiedzialność za produkt

 1. Z uwagi na charakter produktów i politykę warsztatu (rękodzieło z użyciem materiałów używanych) nie udziela się gwarancji na produkt w rozumieniu art. 577 § 4 Kodeksu Cywilnego.

 2. Warsztat gwarantuje działanie przedmiotu, zgodnie z przeznaczeniem, przez okres 24 miesięcy licząc od dnia otrzymania towaru przez klienta.

 3. Warsztat wytwarza produkty, które mogą posiadać skazy wizualne, które nie mogą być podstawą do reklamacji i/lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

 4. W przypadku wątpliwości dotyczących jakości, wyglądu, funkcjonowania itp. produktu należy skontaktować się z warsztatem w celu wyjaśnienia w/w. wątpliwości. Składając ofertę kupna klient akceptuje wygląd, jakość
  i funkcjonalność produktu.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy sprzedaży lub żądaniu usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wada nie ma wpływu na funkcjonowanie przedmiotu. Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu a klient zwraca towar sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient powinien kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów przekazanych sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego lub w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie, jest sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta użytkownika oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta użytkownika.

 4. Każdy kto przekaże sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta użytkownika. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta właściwemu podmiotowi, który zarządza zewnętrznym system płatności elektronicznych online, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności wybranej przez klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony sklepu.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej. Sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wpisu na stronie głównej zawierającego odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie warsztat drogą elektroniczną na adres admin@iwart.pl, co skutkuje rozwiązaniem niezakończonych umów zawartych między warsztatem a klientem oraz złożeniem przez klienta oświadczenia o rezygnacji z posiadania konta użytkownika w domenie iwart.pl.

 5. Wszelkie kwestie nie uwzględnione w regulaminie regulują przepisy prawa polskiego.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2016 r.